Miljöpolicy

Engagemang och medvetenhet

Bonde Barzey är en advokatbyrå som är verksam inom affärsjuridiska områden så som Förvaltningsrätt, Kommersiell Avtalsrätt, Entreprenadrätt, IT-rätt, Dataskyddsförordningen (GDPR) & svenska Dataskyddslagstiftningen samt Upphandlingsrätt. I verksamheten arbetar vi i stort som smått för ett aktivt miljöarbete. Nyckeln till vårt miljöarbete anser vi är engagerade medarbetare och en medvetenhet om vårt miljöavtryck. Vi anser att de lagar och föreskrifter som finns skall ses som minimikrav. Sociala och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter är också något som är starkt rotat på byrån och finns med i varje beslut som fattas.

Bonde Barzey ska kort och långsiktigt verka för att miljön tillvaratas på bästa sätt genom att:

  • Engagera medarbetare kontinuerligt genom utbildningar och föreläsningar som både berör miljön i allmänhet samt byråns egna miljöarbete.
  • Inköp av förbrukningsmaterial som är miljöcertifierade skall så långt det går alltid premieras.
  • Vi ska vara innovativa och hitta nya vägar för att minska volymen på produkter med hög förbrukning. Vi arbetar med att minska förbrukning av kopieringspapper i verksamheten och har en optimal lösning av återvinning av förbrukat papper och kartong, samt sekretesstömningar, genom leverantören Smart Recycling AB.
  • Vid köp av möbler till byrån ska vi där det är möjligt köpa begagnat, alternativt kontrollerar firman att möblerna är miljömärkta.
  • Vid externa konferenser med byrån skall hotell och konferensanläggning som är miljöcertifierade väljas. Hänsyn till anläggningens läge skall vara anpassat så att det går att ta sig dit kollektivt.
  • Vi reser i så hög utsträckning det går med kollektivtrafiken och tåg.
  • Vi använder underleverantörer för kontorsstädning som bevisligen ingått kollektivavtal med sina anställda.

Alla som är i kontakt med vår byrå skall lätt kunna se, förstå och känna att vårt engagemang är äkta och en naturlig del i advokatbyråns interna kultur. Vi önskar förmedla vårt fortgående miljöarbete och engagemang så att alla externa besökare och intressenter enkelt skall kunna ta del av vad byrån gör och står för.